SOLÁRNÍ ENERGIE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Naše firma nabízí tři základní možnosti využití solární energie.

1.solární ohřev teplé užitkové vody (dále jen TUV)

2.solární ohřev bazénu

3.solární vytápění

Nabízíme samozřejmě i kombinace těchto systémů

 VÝBĚR VARIANTY

Zákazník se musí rozhodnout, kterou z uvedených variant nebo jejich kombinace požaduje. Jednotlivé varianty se liší svou technickou náročností a velikostí zásahu do stavební části objektu.

 

Solární ohřev TUV

Tato varianta je nejméně technicky a finančně náročná. Zákazník pouze potřebuje kromě obecných technických podmínek níže uvedených tlakový zdroj studené vody a elektrickou energii. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z počtu obyvatel daného domu nebo bytu. Na každou osobu se počítá 50litrů TUV na den. Tato hodnota se zaokrouhluje na stovky litrů nahoru. Doporučujeme však z ekonomického hlediska návratnosti daného zařízení nepřistupovat k instalaci solárního zařízení pro ohřev TUV menšího než 200litrů. Menší zařízení se ekonomicky nevyplácí.

 

 

 

Zaokrouhlení na stovky litrů má ten důvod, že jeden kolektor dokáže ohřát za den 100 litrů vody a kolektory se dělit nedají. Při navrhování velikosti zařízení musíte počítat s dlouhodobou perspektivou. Zařízení má minimální životnost 20 let. Je třeba například u mladých rodin počítat s přírůstky do rodiny. Dalším faktorem je skladba obyvatel. Je známo, že ženy spotřebují mnohem více vody než muži. Proto je třeba u rodin s větším počtem něžného pohlaví násobit výsledné množství vypočtené vody příslušným koeficientem přímo úměrným počtu žen a dívek.

 

 

 

Pro průměrnou tří až čtyřčlennou rodinu stačí 200 litrový systém. Tento systém se skládá ze dvou kolektorů umístěných na slunném místě v ideálním případě na jih , potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového 200 litrového zásobníku s instalovaným solárním výměníkem. Tento zásobník může být vybaven jako náhradním zdrojem topení: elektrickou spirálou s termostatem nebo výměníkem pro napojení na teplovodní topení, případně jsou možné všechny varianty.

Systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5oC vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota TUV v zásobníku, automatika zapne oběhové čerpadlo solárního okruhu a voda v zásobníku se začne nahřívat. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají. Po tuto dobu je odstavený náhradní zdroj dotápění. Aby bylo možné využít solární energie během dne v maximální možné míře, je možné náhradní zdroj uvádět do provozu až v odpoledních hodinách. Hodina je libovolně nastavitelná pro pracovní a víkendové dny v týdnu rozdílně.

 

 

Solární ohřev bazénu

Tato varianta je technicky podobná s variantou první. Finančně je náročnější s ohledem na větší počet kolektorů. Pro výpočet velikosti celého zařízení se vychází z vodní plochy bazénu. Předpokládá se, že bazény jsou ode dna a po stranách tepelně izolovány.

 

 

Takže největší ztráty tepla vznikají odpařováním. Známe-li plochu hladiny bazénu, musí účinná plocha kolektorů odpovídat 50% plochy hladiny u nekrytých bazénů a 25% plochy hladiny u krytých bazénů.

 

 

Tento systém se skládá z vypočteného počtu kolektorů umístěných na slunném místě, v ideálním případě na jih, potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového bazénového výměníku zapojeného do vodního hospodářství bazénu.

Systém pracuje tak, že pokud dosáhne teplota na kolektorech alespoň o 5oC vyšší hodnotu než je právě aktuální teplota v bazénu automatika zapne oběhové čerpadlo solárního okruhu a voda v bazénu se začne nahřívat. To se děje do okamžiku, než se hodnoty obou teplot srovnají.

UPOZORNĚNÍ !!! 

Pokud budete používat bazén jenom během sezóny, musíte zajistit odběr tepla z kolektorů i mimo sezónu. Způsob doporučujeme konzultovat s naší firmou.

 

Solární ohřev topení

Tato varianta je technicky a finančně nejvíce náročná. Tento druh realizace doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí, spojených s úpravou topného systému. Především doporučujeme zateplení objektu, kvalitní okna a dveře. Tím se sníží energetická náročnost objektu a s tím spojená potřebná velikost a výkon zřízení, které je nutné k vytápění objektu. Topný systém musí být nadimenzovaný na teplotní spád 55oC na 45oC. Nevýhodou je skutečnost, že v době, kdy svítí sluníčko, většinou není potřeba tolik topit a získaná energie u přímotopných systémů není využitá maximálně.

 

 

Doporučujeme instalaci jedné nebo několika akumulačních nádrží nadimenzovaných tak, aby bylo možné topit s naakumulovanou energií řádově od šesti do deseti hodin, a to při plném topném výkonu. Návrh takového systému je předmětem projektové dokumentace a liší se zakázku od zakázky. Je nutné myslet také na letní přebytek energie, který je vhodné likvidovat například v bazénu. Topné solární systémy jsou nejdražší z hlediska pořízení, ale nejlepší s ohledem na využitelnost tepla získaného z kolektorů. Většinou se tyto systémy kombinují s ohřevem TUV a v létě s ohřevem bazénu.

 

 

Systém pracuje tak, že hledá pro aktuální teplotu na kolektorech možnost využití. Přímý ohřev topení, nahřívání TUV nebo akumulační topení, není-li potřeba okamžitě topit. Později při poklesu venkovní teploty a nutnosti topit v objektu dochází k automatickému odběru tepla z akumulační nádrže a při poklesu teploty v akumulační nádrži pod požadovanou mez dojde ke spuštění placeného zdroje tepla, plynu, nebo elektřiny. Program pro tyto aplikace je složitá záležitost a staví se na míru pro každého zákazníka podle stavební dispozice a potřeb uživatele.